అష్ట గ్రహ కూటమి జరిగింది అప్పుడు పుట్టిన వాళ్ళ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది

Sir Feb 4, 1962 9-11AM madyalo ashta graha kutami jarigindhi. Apudu puttina Valla life ela untundhi ani video cheyandi please.
అష్ట గ్రహ కూటమి జరిగింది అప్పుడు పుట్టిన వాళ్ళ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
06-01-2021 10:07 am

To judge, several parameters and the horoscope have to be considered. The forum is only to clear the doubts of astrology learners.

Refer to this video to know which kind of questions are answered in the forum.

Arundeep1
Arundeep1(@arundeep1)
04-09-2023 8:13 pm

hero raj sekhar was born in ashtagraha kutami. I randomly wanted to search his kundli. because he is a very unstable and confused person. his life is of up and down etc.

Related Discussions