ఏలినాటి శని and Progression

Progressions bagunnappudu at the same time Yelinati sani jaruguthunnappudu results ela untayi … …
Thank you

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
27-06-2020 7:15 am

So you are considering only two parameters?

Related Discussions