ఏ గ్రహానికైనా ఉచ్చ స్తానం కన్నా స్వఖేత్రం ముఖ్యం కదా?

E grahanikaina uchha sthanam kanna swakhetram mukhyam kada

ఏ గ్రహానికైనా ఉచ్చ స్తానం కన్నా స్వఖేత్రం ముఖ్యం కదా ?

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
23-05-2020 5:53 pm

There is a sequence like, ucha, Mula trikonam , swakeshtram, Mitra kshetram, sama kshetram like that

Related Discussions