ఒకేడిగ్రీ °లో ఉన్న గ్రహాలకి యోగాలు ఉంటాయి కదా, ఈ రెంటినీ సమన్వయం ఎలా చేయాలి? కాల బలం – షట్బలం

while going through the కాల బలం లోని గ్రహయుద్దంwhich is of షట్బలం if one planet is in 0.10° arb and another is in 0.35°, it is stated that 0.35° planet loses in war. 0.10° planet won as per rule. In this contest my doubt ishow to find conjunction. ఒకే °లో ఉన్న గ్రహాలకి యోగాలు వుటాయి కదా, ఈ రెంటినీ సమన్వయం ఎలా చేయాలో తెలియచేయగలరని ప్రార్థన 🙏

🙏Namaste sir,Iam very happy to say that I am a regular follower of your astrology videos. Usually I am having some doubts while listening. Today I humbly request to clear my doubt even as the question is seems very silly from yiur side, because I am only learner.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod(@vinod)
Member
12-09-2023 5:27 pm

The concept of Planetary War must be applied in the case of planets associated with Mars, with both planets being within 1 degree of each other. (You can determine the degree of the planets using the KP Table or RVA Software, etc.)
For example, let’s consider an Aries Ascendant with Mars and Venus in Aries. Mars is at 19.30 degrees, and Venus is at 20.10 degrees. Mars wins the war in this scenario, and it won’t cause any damage to the natives. The native will overcome all of their addictions related to marriage or anything else. In this case, Mars is the ascendant, and Venus is the 2nd and 7th lord. (It’s important that the Yoga Karaka planets win in this war.)

Related Discussions