కర్మ అర్థ మోక్ష స్థానాలు లగ్నం నుండి చూడాలా లేదా మేష నుండి?

Ee Karma Artha mokash stanalanu lagnam nundi chudala Leka Mesha nundi start cheyala

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
11-06-2020 9:46 am

From lagna

Related Discussions