కుంభ రాశిలో రవి బదులు కలిస్తే బుధాదిత్య యోగం?

kumba rasilo Ravi budulu kaliste buthadithya yogamena danurlagnaniki

కుంభ రాశిలో రవి బదులు కలిస్తే బుధాదిత్య యోగం ?

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
17-05-2020 9:01 am

No

Related Discussions