కుజ+శని కలిసి ఉంటే ఏమిటి అర్థం?

Kuja+sanilu kalisi unte amiti ardham sir

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
07-06-2020 8:02 am

Pattudala and monditanam

పట్టుదల మరియు మొండితనం

Related Discussions