కుజావత్ రాహువు, శనివత్ కేతువు అని చెప్పి మళ్ళి గురు గ్రహం అన్నారేంటి?

Namaskaram Kujavath rahuvu, shanivath ketuvu ani Cheppi Malli guru Graham annarenti.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
03-06-2020 7:40 pm

Kujavath kethu Shanivath rahu

Related Discussions