కుజుడు, రాహువు మరియు బృహస్పతి దశలు

Mars Rahu Jupiter dasa lo okati yoginchadu annaru. Aa moodu Anni yoginche chance unda with right configuration?
For example, Mars and Jupiter aa lagnam ki yoginche vallu ayyi, rahu manchi upachayalo yogakaraka star lo unte? All three panichestaya, or then also okati definite ga panicheyyada?

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions