కుజుడు లగ్నం లో ఉంటే కుజ దోషము?

Hi sir miru kujudu lagnam lo unte kuja dosham ga consider chestara. Meru episode 90 video lo 4:46 dagara lagnam unte kuja dosham ani cheparu kani
Kuja dosham separate video lo lagnam lo unte kuja dosham ani chepaled edi correct

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
20-11-2020 12:28 pm

There are few videos yet to be released on this topic do wait for future videos.

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
28-09-2023 4:14 am

As per your request, you can access additional information on this topic by following this link:

Currently, we are marking this discussion as answered.

Related Discussions