కేతు ఎందుకు యోగించాలేదు?

kethu is malefic planet ,in bhava it is in 10th house, in rasi chart it is in 11th house , 4 planetssun, jup,ven,merplaced in magha nakshatra, kethu itself in punarvasu nakshatra..guru is 12th bhava,1st house … … .in rahu dasha -kethu అంతర్దశ ..ఎందుకు యోగించలేదు.పైగా జతకుడుడికి అనారోగ్య ఇబ్బందులు, తగ్గని రోగాలు వచ్చాయి, కెరీర్ also not in improvement stage.. why dasha was problematic ?? కేతు ఎందుకు యోగించాలేదు ??

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions