కొన్ని జన్మ లగ్నాలకి కుజ దోషం ఉండదా? అవి ఏవి?

కొన్ని జన్మ లగ్నాలకి కుజ దోషం ఉండదా? అవి ఏవి?

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
01-09-2023 9:28 pm

@GayatriV కుజదోషం గురించి ఈ వీడియోలో చాలా విషయాలు చెప్పి ఉన్నారు దాన్నుంచి అర్థం చేసుకోగలరు

Related Discussions