క్షిణ చంద్రుడు ఉత్తరాశాడ 4 పాదం ఉంటే ఏ ఫలితం ఉంటుంది

క్షిణ చంద్రుడు ఉత్తరాశాడ 4 పాదం ఉంటే ఏ ఫలితం ఉంటుంది

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions