క్షిణ చంద్రుడు ఉత్తరాశాడ 4 పాదం ఉంటే ఏ ఫలితం ఉంటుంది