గణాలు ఎప్పుడు అలాగే ఉంటాయా లేక అవి కూడా మారుతూ ఉంటాయి?

hai sir… … Naku oka doubt ganalu eppudu alage untaya leka avi Kuda maruthu untaya sir please tell me sir … …

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
03-06-2020 7:03 pm

No change.

Related Discussions