గురువు 12లో combust అయితే results ఎలా ఉంటాయి?

Lagnaniki subhulu vyayam 12 lo padithey yogisthaya?guruvu 12 lo combust ayithey results yela vuntay andi?

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
14-05-2020 9:59 am

It depends on lagna.

Related Discussions