గోచరం లో planet ఏ రాసి లో సంచారం చేస్తుంది అనేది from లగ్న చూడాలా?

hello sir ide confusion sir epudu gocharam lo graham a rasi lo sancharam chestundi anedi lagnam nunchi chudalaa janma nakshatram nunchi chudalaa,please clarifie sir

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions