గ్రహం వక్రిస్తే దశ కాలం లగ్న యోగకారకుడు అయితే ఒకలాగా లగ్న పాపి అయితే ఇంకొలాగా?

Sir ,For example oka Graham retrograde aithe Dani Dasha Kalam lonot in birthchart only on transit apdu Dani results Ela untay sir ??Functional benefic aithe okalaga functional malefic aithe inkoka laga untaya sir? Asthakvarga points ekuva unte edana house lo a planet retrograde ainapdu antha bad effect untunda sir ??

గ్రాహం వక్రిస్తే దశ కాలం లగ్న యోగకారకుడు అయితే ఒకలాగా లగ్న పాపి అయితే ఇంకొలాగా ?

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions