తప్పిపోయినటువంటి వ్యక్తి దొరుకుతాడా లేదా?

తప్పిపోయినటువంటి వ్యక్తి దొరుకుతాడా లేదా ఎక్కడ ఎలా తెలుపగలరు

ప్లీజ్ గురువుగారు ఇది చెప్పగలరు

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod(@vinod)
Member
08-02-2023 10:46 am

కృష్ణమూర్తి పద్ధతిలో ప్రశ్న జాతకంలో తప్పిపోయిన వ్యక్తి దొరుకుతాడా లేదా అని పరిశీలించడానికి 4, 11 భావాలను పరిశీలించాలి, అలానే ఆ వ్యక్తి ఆయుర్దాయం ఎలా ఉందనేది కూడా చూడాల్సి ఉంటుంది. అయితే కేవలం ప్రశ్న జాతకం తోనే విషయాన్ని పరిశీలించడం నాకు ఇష్టం ఉండదు, వ్యక్తులు తప్పిపోవడం, పారిపోవడం, కనబడకుండా పోవడం, ఉన్న మనుషులు వద్దనుకుని పోవడం ఇలా అనేక సందర్భాలు ఉంటాయి. అలాగే ప్రశ్న అడిగే వ్యక్తి తప్పిపోయిన వ్యక్తికి ఎటువంటి ముఖ్య సన్నిహిత సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాడో కూడా తెలియాలి, కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలించాల్సింది ఉంటుంది.

Related Discussions