తులారాశి నుంచీ మీనం దాకా Male and Female Arcs రివర్స్‌లో పడ్డాయి అనిపిస్తోంది

Timeline: 1:18:45 onwards – తులారాశి నుంచీ మీనం దాకా Male and Female Arcs రివర్స్‌లో పడ్డాయి అనిపిస్తోంది (ఉదాహరణకి – తులలో మొదటిసగం F రెండోసగం M అని రాసారు). ఒకసారి చూసి చెప్పండి. Somehow I am not able to post this question in our ASKRVA forum – probably due to some unresolved technical issues over there!  థాంక్యూ…

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod(@teamrva)
Admin
Member
01-01-2023 7:35 pm

You need to see Aries to Virgo will be in ascending order, and Libra to Pisces will be in descending order, that means here, the first 6 signs read left to right, 7-12 signs, read right to the left, Libra’s first part will be male, and second part will be female (you need to understand its in the clockwise direction).

sailaja k
sailaja k(@sailaja9-k)
02-01-2023 2:34 pm

Yes sir

sailaja k
sailaja k(@sailaja9-k)
03-01-2023 3:49 pm

Sir

Related Discussions