ధనుర్ లగ్నం, లగ్నం లో రవి, కేతు 10th లో రాహు నాకు ఎలాంటి భార్య రావచ్చు?

Sir Namaste, na chart prakaram nadi dhanur lagnam. Lagnam lo ravi, ketu vunnaru.dhanur Lagnam nunchi 7th house lo rahu vunnaru. Naku yelanti wife ravachu like color, character ex … … . Cheppagalaruu.

ధనుర్ లగ్నం, లగ్నం లో రవి, కేతు లగ్నం నుంచి 10th లో రాహు నాకు ఎలాంటి భార్య రావచ్చు ?

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
16-05-2020 1:39 pm

Usually people predict based on 7th house planets and its being in star and 7th lord based.

i prefer follow the right compatibility. These all are not correct all the time.

Related Discussions