ధనుర్ లగ్న , కుజ+గురు+రాహు ఏ combination 9th house లో ఉంటే పూర్వ పుణ్య దోషం?

hello sir danur lagna ,kuja+guru+rahu ,ee combination 9th house lo vunte purva punya dosham gaa theesukovachha, lagnadipati guru vakrinchadu, lagnam meeda drusti vundi .lagnam balam gaa vunda .vakrinchina guru graham 30 days lo normal ki raledu.pls explain sir

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions