నాకు కాలసర్పదోషం ఉన్నట్టా?

సర్ నాది ధనుర్లగ్నం. లగ్నంలో రాహువు, 2వ ఇంటిలో శని, 7వ ఇంటిలో కేతు, 8వ ఇంటిలో సూర్యుడు, బుధుడు, గురువు , 9వ ఇంటిలో కుజుడు,శుక్రుడు ,10వ ఇంటిలో చంద్రుడు ఉన్నారు నాకు కాలసర్పదోషం ఉన్నట్టా? లేనట్టా? Plz reply sir

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
22-05-2020 2:32 pm

You can check yourself using two ways.

1. Use any online tools

Kalasarpa Dosha Finder

2. watch below video learn and understand and interpret

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
23-05-2020 5:51 am

To ensure that someone works on your horoscope, it’s advisable to engage the services of an astrologer.

If you are seeking consultation services from us, you can book an appointment through our website or get in touch with any of our team members.

Visit below mentioned page for more information.

Book Consultation

Related Discussions