పాపకర్తరి, సుభ కర్తరి నవాంశ చక్రం లో పని చేస్తుందా?

Papakarthari gani Subha Kartari Gani navamsa Chakram lo pani chestunda? Oka vela cheste, results mental ga matrame untaya?

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions