పుత్ర సంతానము ఉందా లేదా అని చార్ట్ రూపంలో explain చెయ్యండి

Bro … …పుత్ర సంతానము ఉందా లేదా అని చార్ట్ రూపంలో explain చెయ్యండి ఏ స్థానాలు కారకాలు వహిస్తాయి full ga చెప్పండి.. 4 గురు అమ్మాయిలు but ఇప్పుడు కూడా అమ్మాయి అని డాక్టర్స్ చెప్తున్నారు … … so please bro.. one విడియో please

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
03-06-2020 6:14 pm

About the gender of the baby I do not want to analyze. i don ’ ‘ t want to share any knowledge. try any other sources .. Ethics, Principles matter please don ’ ‘ t ask me again

Related Discussions