ఫలవంతమైన, నిశ్ఫలవంతమైన మరియు అర్ధఫలవంతమైన రాశుల గురించి వివరించండి

ఫలవంతమైన,నిశ్ఫలవంతమైన. మరియు అర్ధఫలవంతమైన రాశుల గురించి వివరంగా చెప్పగలరని ఆశిస్తున్నను andi
warm regards
namaskaram andi #vinod garu
phalavantamaina rashulu,nesh phalavantamaina rashulu,ardha phalavantamanina rashulu vivaranga cheptara andi
warm regards

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod(@vinod)
Member
13-11-2023 10:33 am

In traditional Vedic astrology, the concept of fruitful (or fertile) and barren signs is based on the classification of zodiac signs into different categories. The classification you provided is part of this system. Here’s a breakdown:

Fruitful Signs (Watery Signs):

Cancer (Karka)
Scorpio (Vrischika)
Pisces (Meena)
Barren Signs:

Barren Signs

Aries (Mesha)
Gemini (Mithuna)
Leo (Simha)
Virgo (Kanya)

Apart from the fruitful and barren categorization, the remaining signs are often considered as neutral or common signs. These signs are neither classified as particularly fruitful nor barren in the traditional system. The neutral signs are:

Neutral Signs:

Taurus (Vrishabha)
Libra (Tula)
Sagittarius (Dhanu)
Capricorn (Makara)
Aquarius (Kumbha)

Keep in mind that while these classifications have historical and cultural significance in traditional astrology, many modern astrologers may not strictly adhere to these distinctions. Astrology has evolved over time, and interpretations can vary among practitioners. Additionally, Western astrology, which is also widely practiced, has its own system and doesn’t use the fruitful or barren categorization.

Related Discussions