బుధుడు వక్రిస్తే documentation problems అన్నారు examples చెప్పండి

Bhududu vakristhe documentation problems annaru ,examples cheppandi atuvanti documents sir

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
11-06-2020 9:08 am

check all bhuda karakas, it depends on lagna and dasha period. It ’ ‘ s a broad statement.

Related Discussions