మకర లగ్నానికి గురు మహాదశ యోగించదా?

Sir, Namaste, Makara lagnaniki guru Maha Dasha yoginchada. Jataka chkram lo guruvu 7 the house lo utcha stiti lo unna

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
03-06-2020 7:41 pm

We need to consider planet star-lord & afflictions to judge this.

Related Discussions