మనం పూర్వజన్మ గురించి ఎలా తెలుసుకోవాలి?

Manam purva janamala gurinchi Ela. Telusukovali ?

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
27-04-2020 5:59 pm

What is the needed & purpose?

NarayanaD
NarayanaD(@NarayanaD)
30-04-2020 5:08 pm

nenu oka dgara chadivanu ila purvajanmala gurinchi 8th house dwara telusukovachani any ways i always interested in knowing this occult science.

NarayanaD
NarayanaD(@NarayanaD)
30-04-2020 5:08 pm

it ’ ‘ s more interesting for me to do so

Related Discussions