మనది ఏ నక్షత్రం అనేది ఎలా చూడాలి?

నాకు “18/01/2023, 4:56PM” కి నాకు పాప(ఆడపిల్ల) పుట్టింది.మేము దగ్గర ఉన్న పంతులు gaariki చూపించాను. అయన బేసిక్ జాతం రాసి ఇచ్చారు, దాని ప్రకారం జ్యేస్త్ నకష్త్రం మొదటి పాదం వచ్చింది అని రాసారు. నేను చూసినా , మీ వీడియోలు ద్వారా అర్థం చేసుకున్న దాని ప్రకారం అనురాధ నక్షత్రం వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను దేనిని పరిఘానాలోకి తీసుకురావాలి. ఆడపిల్లకి ఏ నక్షత్రం మంచిది ఈ రెండిటిలో. దయ చేసి ఈ సందిగ్ధానికి పరిష్కరం చెప్పండి.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod(@vinod)
Member
07-02-2023 2:24 pm

enter details in RVA Software,

RVA Software

you will get the right details about moon star

Related Discussions