మీనం లో గురు వక్రిస్తే results ఎలా ఉంటుంది?

Sir nadi karkataka lagnam, 9 va stanam ante meenam lo guru vakristhee result ela untundi andi.

సర్ నది కర్కాటక లగ్నం, 9 వ స్తానం అంటే మీనం లో గురు వక్రిస్తే results ఎలా ఉంటుంది

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions