మీ ద్రుష్టి లో ఏ జ్యోతిష పధ్ధతి ఖచ్చితమైన ఫలితాలు ఇస్తుంది?

sir, mee drusti lo ye jyotisha paddhati khachitamaina phalitalu istundi

మీ ద్రుష్టి లో ఏ జ్యోతిష పధ్ధతి ఖచ్చితమైన ఫలితాలు ఇస్తుంది?

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
17-05-2020 9:14 am

I follow Vedic, KP, and Western astrology techniques for precise predictions, and I have achieved success in doing so. I am now sharing this knowledge.

Each technique has its own advantages, and you can choose any method, as all of them are effective. However, there is a significant challenge when it comes to the learning path: understanding it.

Related Discussions