ముగ్గురు అబ్బాయిలు తరువాత పుట్టిన అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకోకూడదు is that true?

Mugguru abbailu taruvata puttina ammaini pelli chesukokudadu antaru nijamena

5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
14-06-2020 1:49 pm

evaro annaru

వాళ్ళని అడగండి

Vinod
Vinod
14-06-2020 11:16 am

What is the reference? source

Related Discussions