మేష లగ్నంలో కుజుడు లగ్నాధి పతి 4వ స్థానంలో, so mother తో relation లో problem?

Sir, మేష లగ్నంలో కుజుడు లగ్నాధి పతి 4వ స్థానంలో ఉన్నాడు, so motherతో relationలో problem వుంటుందా?

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
07-06-2020 7:59 am

A single combination won ’ ‘ t decide. Need to look karaka planets, other planets, aspects, dasha lords, etc. even more connection with mother also may happen.

Related Discussions