మోక్ష స్థానం ఏదీ అందులో ఏ గ్రహం ఉంటే బాగుంటుంది?

sir moksha stanam yedhi andhulo a graham vunte bhaguntundhi

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
19-05-2020 7:36 am

everyone mostly refers 12th ketu

GVasa
GVasa(@GVasa)
19-05-2020 10:04 am

Thank you sir. Does it apply any level is Ju is in 12 or aspects 12th.
Or it could mean expenses expand in general.

Related Discussions