రవి చంద్రులు అమావాస్యభాగ్యం లో కుజ, బుధ, శని తో కలిసి ఉన్నారు

వినోద్ గారు నాకు రవి చంద్రులు అమావాస్యభాగ్యం లో కుజ , బుధ, శని తో కలిసి ఉన్నారు అయినా అనుకూల ఫలితాలే వస్తాయా ఇలా అయిదు గ్రహాలు భాగ్యం లో ఉండటం మంచిదేనా?

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
07-06-2020 7:23 am

//update follow case studies watch from ep139, ep140 etc … …

Vinod
Vinod
07-06-2020 7:23 am

Any planets position can give result. But more planets in 9th. It will be afflicted. Predictions will discuss At case studies

Related Discussions