రాహు గ్రహానికి కేతు గ్రాహం కి దృష్టి 5,7,9 ఉన్నాయా?

Rahu grahaniki kethu Graham ki drusti 5,7,9 unnayaa thelpagalaru ?

రాహు గ్రహానికి కేతు గ్రాహం కి దృష్టి ౫,౭,౯ ఉన్నాయా తెలుపగలరు

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
14-05-2020 10:00 am

5th aspect apasavyam ga. That means 9th.

Related Discussions