రుచకయోగం జాతకుడికి

RUCHAKAYOGAM JATAKUDIKI SHANI MESHA RASI LO UNDI { NEECHA STANAM} , RASHI STANAMAINA TULA LO AMAVASYA CHANDRUDU AND NEECHA STANA GATUDU RAVI , BUDHUDU, SHUKRUDU UNTE MEERU CHEPPINA RESULT APPLY AVUTUNDA … …I REMIND YOU HIS OR HER LAGNAM IS KARKATAKAM WITH RUCHAKA YOGAM .. WITH KUJUDU IN MAKARM.. PLEASE CLARIFY IT.. BECAUSE THERE IS LITTLE DOUBT IN YOUR PREDICTION , OF COURSE THOUGH YOU ARE FULLY CONFINED TO THE PRESENTATION OF BASICS… …AS YOU SAID IN REAL TIME SITUATIONS IT MAY HAVE OTHER PLANETS INFLUENCES TOO … …ANY HOW I AM ANTICIPATING YOUR RESPONSE … … MR. VINOD GARU.. THANK YOU DOB 09.11.1969 TIME.11.45 PM

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
03-06-2020 7:48 pm

I seen there is T – Square in horoscope. We have apply yoga practically how its giving the result.

As per the planets position it might given good results between 20 – 25 Age.

In our case studies, we will discuss about yogas. I give more preference to the distance between 2 planets and which nakshtra its occupied.

Vinod
Vinod
03-06-2020 7:50 pm

//update you can go through case studies to learn the astrological approach

watch from ep139

Related Discussions