లగ్నం లో ఉంటే కూడా కుజ దోషం ఉంటుందా?

Sir lagnam lo unte kuda kuja dosam untada ha sir?
Please give clarification

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions