లగ్నానికి రాహువు, కేతువు ఏఏ స్థానాలలో ఉంటే దోషం ఉంటుంది?

లగ్నానికి రాహువు, కేతువు ఏఏ స్థానాలలో ఉంటే దోషం ఉంటుంది.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
22-05-2020 9:34 am

Depends on langa. But Rahu should not be at 12 from the lagna, if mars aspects it will be horrible.

for any Lagna malefics being at 3 , 6, 11 houses are positive.

Related Discussions