వక్రి గ్రహాలు Jupiter కి BPHS and సారావళి పరంగా మంచిదే అని చెప్పారు

somewhere i read Vakri Grahalu Jupiter ki BPHS and Saravali paranga manchidey ani chepparu … …Can you clarify on this stand? Why jupiter retrograde is bad?

8 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
11-06-2020 9:11 am

Within 30 days lo Jupiter direct avvali leka pote problem

Vinod
Vinod
11-06-2020 9:12 am

my research

Related Discussions