విహము అనగానే అదృష్టం కలిసి వస్తుంది అంటారు ఎలా చెప్పాలి అలంటి విషయాలు?

Kontamandi viham avagane , adrustam kalasi vastundi adi ela , chepandi

విహము అనగానే అదృష్టం కలిసి వస్తుంది అంటారు ఎలా చెప్పాలి అలంటి విషయాలు?

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
17-05-2020 8:36 am

2, 7, 9, 10, 11 place of Venus.. And 7th & 10th lord or 7th & 9th Lord placement exchange.

7th and 2nd posited at kendra or kona.
7th and 11th lord posited at kona will give good results,

but other planetary positions need to be considered for final judgment

Related Discussions