వృషభ లగ్నం నుండి చూస్తే 1,5,9 స్థానం లో కాని ఆయా స్థానాల అధిపతులు లేకుండా ఉంటే?

Sir oka clarity evvaledhu … …For suppose వృషభ లగ్నం నుండి చూస్తే 1,5,9 స్థానం లో కాని ఆయా స్థానాల అధిపతులు లేకుండా అంటే 9 స్థానంలో వేరే ఎదైన గ్రహం ఉండి, 5 స్థానం లో గురు గ్రహం ఉంటే I meant ఆయా స్థానాధిపతి లేకుండా వేరే గ్రహం ఉంటే , ఆ గ్రహం యోచిస్తుందా ప్లీజ్ reply me sir … …

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
19-05-2020 11:19 am

Hi, we have done couple of case studies on this topic once refer to our playlist area

https://www.youtube.com/channel/UCi9-YhR-OPTsl3Vxxp5K9Qg/playlists

Vinod
Vinod
19-05-2020 11:18 am

Don ’ ‘ t judge anything with a single lesson or video. follow entire series of videos. Shortly we do case studies with real-time examples to understand better.

Related Discussions