శని గురు stars నాకు అనుకూలంగా ఉంటుంది అప్పుడు వాటిని A గ్రేడ్ కింద తీసుకోవచ్చా

అన్నా మీరు చేసిన గోల్డెన్prediction వీడియోచూసి నేను రెండు నెలల పాటు పరిశీలించుకున annaశని గురు నక్షత్రాలు వచ్చినప్పుడునాకు అనుకూలంగా ఉంటుందిఅప్పుడు వాటిని A గ్రేడ్ కింద తీసుకోవచ్చా ఒక నక్షత్రం పాజిటివ్గా వచ్చి మరొక నక్షత్రం నెగిటివ్గా వస్తే ?

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
SaiRaju
SaiRaju(@SaiRaju)
02-05-2020 4:18 pm

అన్నా మీరు చేసిన గోల్డెన్ prediction వీడియో చూసి నేను రెండు నెలల పాటు పరిశీలించుకున anna శని గురు నక్షత్రాలు వచ్చినప్పుడు నాకు అనుకూలంగా ఉంటుంది అప్పుడు వాటిని A గ్రేడ్ కింద తీసుకోవచ్చా ఒక నక్షత్రం పాజిటివ్గా వచ్చి మరొక నక్షత్రం నెగిటివ్గా వస్తే ?

SaiRaju
SaiRaju(@SaiRaju)
03-05-2020 6:08 am

?

Related Discussions