శని దశ ఎలా ఉంటుందో చెప్పగలరు

Respected sir, In my birth D1 chart meena lagna Niki 5th lo saturn, 10th lo Mars and saturn, 2nd lo jupiter and ketu 11th lo sun and also 3rd taurus lo moon unnaru … … so, coming saturn Dasha etla untado cheppagalaru … …Thanking you sir … … .

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Related Discussions