శనీశ్వరుడు కాదు, శనైశ్చరుడు అంటే మెల్లగా చరించేవాడు గ్రహాల కి ఈశ్వరత్వము లేదు

శనీశ్వరుడు కాదు ,శనైశ్చరుడు అంటే మెల్లగా చరించేవాడు. గ్రహాల కి ఈశ్వరత్వము లేదు. మీరు శని, ఈశ్వరుడు ఒకటే అంటున్నారు.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
18-05-2020 7:20 am

Both are correct, if you still have doubt once cross-check at Google … i don’t want to focus on puranas. if you are learning astrology focus on the subject

Related Discussions