శుక్రుడు యోగ కారకుడు అయితే 12th house లో venus ఉంటే యోగం ఫలిస్తుందా?

namaskaram Andi … …meeru cheppinatte makara lagnamlo accompanied shani with rahu shukrudu Yoga karakudu aithe 12th house lo Venus ganaka unte along with mercury/budhudu yogam phalistunda ledha?? positive results or negative results in twelvth house??

2 for the same chart if Jupiter along with Ketu is in 7th house maaraka then what will be the result during Jupiter Dasha in vimshodari

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
03-06-2020 7:33 pm

Check your Jupiter will be retro hopefully at 1991 right? Incase Jupiter Dasha will be good but take proper marriage compatibility.

Related Discussions