సింహ లగ్నానికి ద్వితీయ సప్తమాధిపతుల వక్రత్వం

If 2nd house lord retrograde in 4th house its star lord is in 9th house and it’s also retrograde then the combination is +ve or -ve

8 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
06-06-2021 10:06 pm

{“count”:1,”titles”: “Minus * Minus = + ?” }

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
06-06-2021 10:06 pm

{“count”:3,”titles”: “Minus * Minus = + ?” }

Vinod
Vinod
01-03-2022 12:44 pm

2,26 , 2,7,26

Vinod
Vinod
01-03-2022 12:45 pm

“Minus * minus = + ?”,”u0c38u0c3fu0c02u0c39 u0c32u0c17u0c4du0c28u0c3eu0c28u0c3fu0c15u0c3f u0c26u0c4du0c35u0c3fu0c24u0c40u0c2f u0c38u0c2au0c4du0c24u0c2eu0c3eu0c27u0c3fu0c2au0c24u0c41u0c32 u0c35u0c15u0c4du0c30u0c24u0c4du0c35u0c02″

Vinod
Vinod
08-03-2022 1:59 pm

“1066” “SrikanthP” id=”3616″ number=”1 @”SrikanthP”#p3616 “1066” “SrikanthP” id=”3618″ number=”3 @”SrikanthP”#p3618 answered

gE3JCuEJ6tM

https://www.youtube.com/watch?v=gE3JCuEJ6tM

TeamRVA
TeamRVA(@teamrva)
Admin
Member
26-06-2022 11:44 am

2,7,26 , 2,7,15,26

Related Discussions