lagnamlo rahuvu vunte dhanur rasi ki appudu kooda rahuvu daphne istada?