అన్నా ninna అప్లోడ్ చేసిన వీడియో 154 video తీసేసారు ఏందన్న

అన్నా ninnaఅప్లోడ్ చేసిన వీడియో 154 video తీసేసారు ఏందన్న

Subscribe
Notify of
14 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
05-05-2020 4:51 pm

{“title”:”u0c36u0c28u0c3f u0c17u0c41u0c30u0c41 stars u0c28u0c3eu0c15u0c41 u0c05u0c28u0c41u0c15u0c42u0c32u0c02u0c17u0c3e u0c09u0c02u0c1fu0c41u0c02u0c26u0c3f u0c05u0c2au0c4du0c2au0c41u0c21u0c41 u0c35u0c3eu0c1fu0c3fu0c28u0c3f A u0c17u0c4du0c30u0c47u0c21u0c4d u0c15u0c3fu0c02u0c26 u0c24u0c40u0c38u0c41u0c15u0c4bu0c35u0c1au0c4du0c1au0c3e”,”count”:1,”url”:”https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/126-stars-a”,”toNew”:false}

Vinod
Vinod
05-05-2020 4:51 pm

{“title”:”u0c36u0c28u0c3f u0c17u0c41u0c30u0c41 stars u0c28u0c3eu0c15u0c41 u0c05u0c28u0c41u0c15u0c42u0c32u0c02u0c17u0c3e u0c09u0c02u0c1fu0c41u0c02u0c26u0c3f u0c05u0c2au0c4du0c2au0c41u0c21u0c41 u0c35u0c3eu0c1fu0c3fu0c28u0c3f A u0c17u0c4du0c30u0c47u0c21u0c4d u0c15u0c3fu0c02u0c26 u0c24u0c40u0c38u0c41u0c15u0c4bu0c35u0c1au0c4du0c1au0c3e”,”count”:1,”url”:”https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/126-stars-a”,”toNew”:false}

Vinod
Vinod
05-05-2020 4:53 pm

Due to YouTube technical glitch we had to take it down. you may expect ep154 in couple of hours

Vinod
Vinod
05-05-2020 4:53 pm

Due to YouTube technical glitch we had to take it down. you may expect ep154 in couple of hours

Vinod
Vinod
05-05-2020 4:53 pm

2,7,32 , 7,33

Vinod
Vinod
05-05-2020 4:53 pm

2,7,32 , 7,33

GuestUser
GuestUser
05-05-2020 5:13 pm

Sir, morning appulu financial crises kosam video chusanandi.but,ippudu kanabaduta ledhu.plz give me video link.i love astrology.also,I want to learn.ee rojullo telisina information evariki chebhuthaledhu.but,miku telisina total subject maku shere chestunnaru.tq so much sir.🙏🙏🙏💐💐💐

GuestUser
GuestUser
05-05-2020 5:13 pm

Sir, morning appulu financial crises kosam video chusanandi.but,ippudu kanabaduta ledhu.plz give me video link.i love astrology.also,I want to learn.ee rojullo telisina information evariki chebhuthaledhu.but,miku telisina total subject maku shere chestunnaru.tq so much sir.🙏🙏🙏💐💐💐

GuestUser
GuestUser
05-05-2020 5:25 pm

Are you deleted may 4th video appulu ?

GuestUser
GuestUser
05-05-2020 5:25 pm

Are you deleted may 4th video appulu ?

GuestUser
GuestUser
05-05-2020 5:26 pm

Video uploaded on 4th May could not be found now. Is it deleted? I saw on 4th May. The flow and explanation was very good

GuestUser
GuestUser
05-05-2020 5:26 pm

Video uploaded on 4th May could not be found now. Is it deleted? I saw on 4th May. The flow and explanation was very good

Vinod
Vinod
06-05-2020 11:13 am

{“title”:”u0c32u0c17u0c4du0c28u0c3eu0c27u0c3fu0c2au0c24u0c3f u0c24u0c40u0c38u0c41u0c15u0c4bu0c35u0c3eu0c32u0c3e u0c32u0c17u0c4du0c28 u0c28u0c15u0c4du0c37u0c24u0c4du0c30u0c3eu0c27u0c3fu0c2au0c24u0c3f u0c24u0c40u0c38u0c41u0c15u0c4bu0c35u0c3eu0c32u0c3e ?”,”count”:1,”url”:”https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/164-“,”toNew”:true}

Vinod
Vinod
06-05-2020 11:13 am

{“title”:”u0c32u0c17u0c4du0c28u0c3eu0c27u0c3fu0c2au0c24u0c3f u0c24u0c40u0c38u0c41u0c15u0c4bu0c35u0c3eu0c32u0c3e u0c32u0c17u0c4du0c28 u0c28u0c15u0c4du0c37u0c24u0c4du0c30u0c3eu0c27u0c3fu0c2au0c24u0c3f u0c24u0c40u0c38u0c41u0c15u0c4bu0c35u0c3eu0c32u0c3e ?”,”count”:1,”url”:”https://www.rahasyavedicastrology.com/ask/d/164-“,”toNew”:true}

Related Discussions