చంద్రుడు కి 27 భార్యలు అని అన్నారు .. అయితే ఆయన స్త్రీ గ్రాహం అని ఎలా చెప్తారు ?

chandrudu ki 27 wife ani annaru ga … … … … ayithe aayana sthree Graham ani ela cheptharu

N_wb_gMabbM https://www.youtube.com/watch?v=N_wb_gMabbM https://www.youtube.com/watch?v=N_wb_gMabbM

Subscribe
Notify of
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vinod
Vinod
16-05-2020 1:34 pm

Adi moon ministry he is ruler for it.

Vinod
Vinod
16-05-2020 1:34 pm

Adi moon ministry he is ruler for it.

Related Discussions