చంద్రుడు కి 27 భార్యలు అని అన్నారు .. అయితే ఆయన స్త్రీ గ్రాహం అని ఎలా చెప్తారు ?